HUSQVARNA 592 XP®

Priprave na 12. licitacijo vrednejšega lesa – 2018

02.12.2017

Dražba lesa2. december 2017 – Priprave na dvanajsto dražbo vrednejšega lesa v Slovenj Gradcu že tečejo. Do konca leta bo potekal ogled primernih dreves in posek, nato pa sledi dovoz na mesto licitacije, ki se bo zaključil 17. januarja. Odpiranje ponudb bo 5. februarja, dan odprtih vrat pa 14. februarja.

Dvanajsto dražbo vrednejšega lesa pripravljata Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije

Potek licitacije

Do konca leta 2017 bodo potekali ogledi primernih sortimentov in posek. Vsak hlod bo pred prevozom opremljen s številko, ki bo razvidna tudi na dobavnici. Pri izbiri dreves za posek in prevzemanju hlodov bodo lastnikom pomagali revirni gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije, na katere naj se lastniki obrnejo. Revirni gozdarji bodo svetovali pri izbiri lesa in krojenju.

Dovoz hlodov na prostor licitacije bo potekal od 2. januarja do 17. januarja 2018. Zaradi racionalizacije stroškov prevoza naj se lastniki dogovarjajo za skupni prevoz. Za prevzem lesa naj se lastniki obrnejo na svoje društvo lastnikov gozdov ali pa na:

 • Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline: Jože Jeromel, tel: 041 321 099;
 • Zvezi lastnikov gozdov Slovenije: Veronika Valentar, tel. 051 317 105.

Na razstavnem prostoru bodo les izmerili še enkrat, ga označili s pripadajočimi podatki (zaporedna številka, dolžina, premer, volumen) ter vpisali na seznam, ki ga bodo razposlali potencialnim kupcem.

Ogled za kupce bo potekal od 24. januarja do 5. februarja. Kupci bodo za posamezen hlod oddali pisno ponudbo. Izbran bo ponudnik, ki bo za posamezen hlod oddal najvišjo ponudbo. V nasprotju s klasično licitacijo, tukaj velja oddana ponudba in je ni mogoče zviševati. Odpiranje ponudb se bo začelo 5. februarja ob 10. uri.

Dan odprtih vrat, ko si bo lahko hlode ogledala vsa zainteresirana javnost, bo 14. februarja od 10. do 16. ure.

Primerni sortimenti

Pri izbiri sortimentov za dražbo je pomembna kakovost. Za dražbo so primerni samo tisti sortimenti, ki so resnično vrhunske kakovosti. Na dražbo prihajajo specializirani kupci, ki iščejo najvišjo kakovost, zanjo pa so pripravljeni tudi dobro plačati.

Najbolj primerne drevesne vrste:

 • hrast,
 • gorski javor,
 • oreh,
 • sadne vrste (predvsem sliva, jablana),
 • brek,
 • cipresa,
 • smreka,
 • macesen.

Preglednica drevesnih vrst in primernih kakovosti >>

Priporočil, pogoji in pravila licitacije za prodajalce

Lastniki naj na dražbo pripeljejo le les najvišje kakovosti. Hlodi morajo biti čim bolj pravilno skrojeni, z nadmero najmanj 10 cm in očiščeni. Čela ne smejo imeti blata. Prodajalcem se priporoča, da v čim večji meri navedejo najnižjo izklicno ceno, po kateri so še pripravljeni prodati svoje hlode. Prevzemni list mora biti natančno in čitljivo izpolnjen, priložijo pa naj tudi fotokopijo bančne kartice prodajalca, da ne bo prihajalo do napak pri prepisu številk računa. 

Lastniki, ki se odločijo, da bodo sodelovali na dražbi, morajo sprejeti naslednja pravila in priporočila:

 • najmanjša ponudba s strani kupcev – 70 €/m3
 • PEFC certifikat je zaželen (seveda tudi FSC, kdor ga ima),
 • prevzem lesa pri lastniku poteka ob kamionski cesti,
 • sortimenti morajo biti očiščeni in pravilno izmerjeni,
 • vsak prevzeti hlod mora biti na čelu opremljen s ploščico s številko hloda,
 • lastnik hlodov dobi ob prevzemu prevzemni list, kjer morajo biti navedeni podatki o lastniku, številka hlodov s ploščic ter količinski podatki in kakovostni razred hlodov,
 • lastnik hlodov lahko ob prevzemu na prevzemnem listu navede tudi najnižjo ceno, po kateri je še pripravljen prodati svoj les; ta cena je dokončna in je v nadaljnjem poteku licitacije ni mogoče več spreminjati,
 • če lastnik ne navede minimalne cene v nadaljevanju licitacije ne more zahtevati svojih hlodov nazaj, čeprav so bili prodani pod pričakovano ceno,
 • organizacijo in stroške prevoza lesa krije lastnik sam oziroma v dogovoru z društvom lastnikov gozdov, v katerega je vključen,
 • lastnik krije stroške licitacije lesa, ki znašajo 14 €/m3 za doseženo ceno pod 400 €/m3 ter 5 % vrednosti za hlode z doseženo ceno nad 400 €/m3. Stroški organizacije se obračunajo pri končnem obračunu po končani licitaciji,
 • za neprodane hlode, ki jih prodajalec odpelje z mesta licitacije, se prav tako zaračuna stroške licitacije v višini 14 €/m3; za te stroške se prodajalcu izstavi račun ali obračuna od prodanih hlodov,
 • osebne podatke o lastnikih hlodov lahko organizator uporabi izključno za namen obračuna prodane hlodovine in jih ne objavlja javno,
 • organizator je dolžan obvestiti lastnika o rezultatih licitacije v roku 5 dni od odpiranja ponudb; če je bila ponudba nižja od lastnikove najnižje določene cene, mora lastnik v roku 3 dni sporočiti ali bo prodal hlod po ponujeni ceni ali pa ga bo na svoje stroške odpeljal z mesta licitacije,
 • prav tako morajo lastniki, katerih hlodi na licitaciji niso bili prodani, sporočiti, ali njihove hlode lahko proda organizator naknadno po trenutnih tržnih cenah, ali pa jih bodo lastniki na svoje stroške odpeljali z mesta licitacije,
 • lastnik hloda (prodajalec) dobi denar za prodane hlode nakazan na njegov bančni račun v roku 8 dni po odvozu hlodov z mesta licitacije.

Dvanajsta dražba lesa bo zagotovo postregla s sortimenti, ki so zanimivi le za kupce, temveč tudi s takimi, ki so zanimivi za širšo javnost. Organizatorja s svojim delom naredita veliko za slovenske lastnike gozdov, posredno pa tudi za ozaveščanje širše javnosti o pomenu in vrednosti lesa v naših gozdovih.