Davek pri prodaji lesa

Večina prihodkov, ki jih imamo v življenju, je tako ali drugače obdavčenih. Enako velja tudi za les, ki ga prodamo iz lastnega gozda. Tudi za les moramo plačati davek.

Lastnik gozda (fizična oseba), ki se ne ukvarja s kmetijsko dejavnostjo

Kadar gre za prodajo lesa, ki ga pridobimo v lastnem gozdu, pomeni, da opravljamo osnovno gozdarsko dejavnost. Dohodek iz osnovne gozdarske (in osnovne kmetijske) dejavnosti je obdavčen z dohodnino. Osnova za dohodnino je katastrski dohodek in ne vrednost lesa. Vsako leto se v osnovo za dohodnino prišteje tudi katastrski dohodek. Koliko dohodnine potem plačamo, je odvisno od dohodninskega razreda, v katerem smo in od olajšav.

Pri prodaji lesa se tako ne plača davek, saj se davek na ta les plačuje preko katastrskega dohodka, ki gre v dohodninsko osnovo.

Lastnik gozda, ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo – kmet

Kadar gre za pridobivanje in prodajo lesa v lastnem gozdu, potem gre za opravljanje osnovne gozdarske oz. osnovne kmetijske dejavnosti, ki je obdavčena preko dohodnine na katastrski dohodek. Tako se pri prodaji lesa davek ne plača. Lahko pa zavezanec priglasi ugotavljanje davčne osnove od dohodka iz osnovne gozdarske oz. kmetijske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov.  

Drugače pa je, če kmet opravlja sečnjo, spravilo in prodajo v tujem gozdu. V tem primeru mora to opravljati kot dopolnilno dejavnost na kmetiji. Dopolnilna dejavnost na kmetiji se v okviru davčne zakonodaje ne obravnava kot kmetijstvo, temveč kot pridobitna dejavnost. Dohodki kmetov, ki so nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, so obdavčeni z davkom od dohodkov iz dejavnosti. Osnova se lahko ugotavlja po normiranih dohodkih ali po dejanskem dohodku. Oseba, ki opravlja osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost pa lahko dela v gozdovih drugih lastnikov tudi preko strojnega krožka kot član strojnega krožka. Pri tem je prihodek oproščen dohodnine pod pogoji, kot jih določa 26. člen Zakona o dohodnini ter Pravilnik o pogojih za oprostitev plačila dohodnine od prejemkov iz medsosedske pomoči med kmetijskimi gospodarstvi v okviru strojnih krožkov.

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem