Načrt gospodarjenja z gozdno posestjo

Načrt gospodarjenja z gozdno posestjo je pripomoček za lastnika, ki mu pomaga pri upravljanju z gozdom. Načrt se nanaša zgolj na lastnikovo posest

Načrt gospodarjenja z gozdno posestjo vsebuje:

  • analizo stanja,
  • cilje gospodarjenja,
  • gozdnogojitveni načrt,
  • možne oblike organizacije dela,
  • možne načine predelave lesa in trženja lesa,
  • mogoča tehnologijo izvedbe del,
  • prikaz prometnic in načrt gradnje novih,
  • ekonomsko presojo.

Dober načrt je v pomoč lastniku, če je redno posodobljen. Načrt naj se posodablja vsakih nekaj let najmanj pa enkrat na 10 let. Načrt gospodarjenja lahko lastnik izdela sam v sodelovanju z revirnim gozdarjem, ali pa mu načrt izdela za to usposobljena oseba, ki se ukvarja z gozdarskim svetovanjem in izdelavo načrtov gospodarjenja z gozdno posestjo.

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem