Husqvarna 560XP Mark II

Gozdna dela

Pridobivanje lesa je praviloma primarni cilj vsakega lastnika gozda. Les, ki ga vzgoji, proda na trgu in pri tem zasluži. Del zaslužka se vrne v gozd, da se vrednost gozda in lesa v njem ohranja, del pa ga lahko lastnik porabi za svoje potrebe. Kot pridobivanje lesa v praksi opisujemo postopke, s katerimi posekamo in iz gozda odpeljemo les. Dejansko pa je pridobivanje lesa neprekinjen proces, ki je v tesni povezavi z nego gozda. Ta proces se prekine le, če gozd posekamo in zemljišče uporabimo za druge namene.

Pod pridobivanje lesa običajno razumemo delovne procese, v katerih drevesa posekamo, posekan les spravimo do gozdne ceste in ga nato odpeljemo do kupca ali končnega uporabnika. Pri tem pa se moramo zavedati dveh pomembnih dejstev:

  • posek dreves je končno dejanje, ki ga ni mogoče spremeniti,
  • pridobivanje lesa ne zajema le sečnje in spravila lesa, temveč je povezano tudi z nego gozda.

Ker je pridobivanje lesa nepretrgan proces, posek dreves pa nepovraten ukrep z dolgoročnimi učinki, izdelujemo načrte gospodarjenja z gozdom. Z njimi predvidimo potrebne ukrepe in časovno izvajanje, da bomo ves čas iz gozda pridobivali les čim višje kakovosti in vrednosti. Načrtovanju moramo posvetiti veliko pozornosti in po potrebi načrte tudi spreminjamo in prilagajamo razmeram.

Pridobivanje lesa je sestavljeno iz treh faz. Sečnja dreves je prva faza, v kateri drevesa posekamo. Sledi spravilo lesa, ko posekan les premaknemo od panja do začasnega skladišča na gozdni cesti. Zadnja faza je prevoz lesa, ki zajema odvoz lesa z začasnega skladišča do kupca ali drugega skladišča.

Vsa dela lahko izvedemo sami, če smo lastnik, ali pa najamemo profesionalne izvajalce. Ti imajo ustrezno opremo in številne izkušnje, da delo opravijo hitro, kakovostno in varno.