Oglas odgovorna raba gozdov

Brezplačne knjige o gozdu, gozdarstvu in naravi

Preko interneta je brezplačno dostopnih nekaj knjig in drugih publikacij, ki govorijo o naravi, gozdovih, gozdarstvu in uporabi lesa. Publikacije so pripravili različni avtorji in jih prosto ponudili na internetu, kjer si jih lahko vsakdo prenese na svoj računalnik za lastno uporabo.

NikKakovostna lesna goriva za vsakogar - naslovnicae Kranjc, Mitja Piškur, Peter Prislan, Matevž triplat

Kakovostna lesna goriva za vsakogar

Knjiga je namenjena vsem, ki jih zanimajo ali pa uporabljajo lesna goriva, kot so drva, sekanci in peleti. Predstavljene so lastnosti posameznih kuriv in pretvorbeni faktorji, ki omogočajo medsebojno primerjanje lesnih kuriv. Bralec v knjigi najde osnovne informacije, ki so pomembne pri odločanju za vrsto goriva za ogrevanje. Knjižica se zaključi s pregledom literature, kjer je mogoče pridobiti še več informacij. Knjigo je izdal Gozdarski inštitut Slovenije.

Knjiga >> (pdf)

***

Srečanja z medvedom

Knjižica prinaša številne informacije in nasvete, ki jih moramo poznati, če se gibljemo po gozdovih, kjer prebiva medved. V prvem delu se lahko seznanimo z medvedom, v drugem delu izvemo, kje v Sloveniji je mogoče srečati medveda, v tretjem delu so nasveti, kaj narediti, če srečamo medveda, v zadnjem delu pa nekaj o medvedih v bližini naselja.

Knjiga >> (pdf)

***

Tomaž Berce, Karmen Zahariaš, Aleš Sedmak, Natalija Bragalanti

Pastirski psi - priročnik projekta LIFE DINALP BEAR

Priročnik je namenjen predvsem tistim, ki razmišljajo, da bi se odločili varovati pašno živino pred divjimi zvermi s pastirskimi psi. V priročniku spoznamo posebnosti pastirskih psov, kako poteka vzgoja in šolanje, kako z njimi pravilno varovati pašno živino, kakšna je zakonodaja povezana s pastirskimi psi in kje lahko takšnega psa pridobimo.

Knjiga >> (pdf)

***

macesnovi gozdovi v slovenijiIgor Dakskobler, Lado Kutnar

Macesnovi gozdovi v Sloveniji: vzhodnoalpsko macesnovje, združba evropskega macesna in slečnika

Knjižica je fitocenološka predstavitev rastlinskih združb z macesnom. Je bogata s fotografijami.

Knjiga >> (pdf)

***

Igor Dakskobler, Petra Košir, Lado Kutnar

Gozdovi plemenitih listavcev v Sloveniji: združbe gorskega javorja, gorskega bresta, velikega jesena, ostrolistnega javorja, lipe in lipovca

Avtorji v knjigi predstavijo štiri različne rastlinske združbe s plemenitimi listavci. Predstavitev je široka in podrobna. Poleg fitocenološke predstavitve posamezne združbe, so dodali tudi geografske, geološke in podnebne značilnosti ter gozdnogospodarski vidik in naravovarstveni pomen.

Knjiga >> (pdf)

***

Mihej Urbančič, Primož Simončič, Tomaž Prus, Lado Kutnar

Atlas gozdnih tal Slovenije

V prvem delu Atlasa je na kratko prikazana opredelitev in značilnosti gozdnih tal, pregled in označevanje talnih plasti, slovenska razvrstitev gozdnih tal, njena usklajenost z drugimi klasifikacijami tal ter osnovne značilnosti dveh talnih tipov (kamnišča, rendzine) in njuno razširjenost v naših gozdovih. Namenjen je tako gozdarjem kot raziskovalcem in lastnikom gozdov, da bi bolje poznali lastnosti, pomen in razširjenost gozdnih tal.

Knjiga >> (pdf)

***

Lado Kutnar

Visokobarjanska vegetacija v Sloveniji. Združbe šotnih mahov, rušja in smreke.

Knjiga je podrobna predstavitev vegetacije na slovenskih visokih barjih. V prvem delu avtor predstavi barja in rastne razmere na njih, njihove značilnosti in pomen za naravo ter gospodarstvo. V drugem delu pozornost preusmeri na barjansko smrekovje, ki ga podrobno predstavi.

Knjiga >> (pdf)

***

Edo Kozorog, Janez Pagon, David Fučka

Izjemna drevesa severne Primoske: mitske vezi med preteklostjo in prihodnostjo

Avtorji v prvem delu predstavijo pomen izjemnosti dreves tudi v energijskem pomenu. Nakažejo mitsko povezavo nekaterih dreves z legendo o Čadežu. V drugem delu predstavijo 25 izjemnih dreves, ki rastejo na severni Primorski. Merila za izjemnost niso bila le višina, premer in starost temveč tudi estetska privlačnost in zgodovinski pomen. Vsako opisano drevo ima koordinate in opis dostopa. Knjižici je priložen tudi zemljevid.

Knjiga >> (pdf)

***

Varstvo in zdravje pri delu v gozdu

Knjiga na 149 straneh podaja praktične nasvete za zaščito gozdnih delavcev. Poudarek je na zdravju, varnosti pri gozdnih delih in na zmanjšanju obsega poškodb in bolezni. Knjiga je namenjena vsem gozdnim delavcem in tistim, ki organizirajo delo v gozdu.

Knjiga >> (pdf)

Viri brezplačnih knjig v elektronski obliki: