Oglas odgovorna raba gozdov

Tržne skupine lesa

Pravilnik o merjenju in razvrščanju gozdnih lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije (2017) določa tržne skupine lesa:

 • jelka,
 • macesen,
 • smreka,
 • bor,
 • drugi iglavci,
 • drugi trdi listavci,
 • plemeniti listavci,
 • drugi mehki listavci,
 • bukev,
 • hrast.

Na osnovi tržnih skupin lesa se sortimenti klasificirajo in določajo odkupne cene.

Iglavci

V tržno skupino jelka sodi navadna jelka (Abies alba).

V tržno skupino smreka sodi navadna smreka (Picea abies).

V tržno skupino macesen sodita:

 • evropski macesen (Larix decidua),
 • japonski macesen (Larix kaempferi).

V tržno skupino bor sodita:

 • črni bor (Pinus nigra),
 • rdeči bor (Pinus sylvestris).

V tržno skupino drugi iglavci sodijo:

 • grška jelka (Abies cephalonica),
 • Lawsonova pacipresa (Chamaecyparis lawsoniana),
 • navadni brin (Juniperus communis),
 • rdečeplodni brin (Juniperus oxycedris),
 • sitka (Picea sitchensis),
 • cemprin (Pinus cembra),
 • rušje (Pinus mugo),
 • zeleni bor (Pinus strobus),
 • duglazija (Pseudotsuga menziesii),
 • tisa (Taxus bacata).

Listavci

V tržno skupino bukev sodi navadna bukev (Fagus sylvatica).

V tržno skupino hrast sodita:

 • graden (Quercus petraea),
 • dob (Quercus robur).

V tržno skupino plemeniti listavci sodijo:

 • ostrolistni javor (Acer platanoides),
 • gorski javor (Acer pseudoplatanus),
 • poljski jesen (Fraxinus angustifolia),
 • veliki jesen (Fraxinus excelsior),
 • črni oreh (Juglans nigra),
 • navadni oreh (Juglans regia),
 • divja češnja (Prunus avium),
 • lipovec (Tilia cordata),
 • lipa (Tilia platyphyllos),
 • poljski brest (Ulmus carpinifolia),
 • gorski brest (Ulmus glabra).

V tržno skupino drugi trdi listavci sodijo:

 • maklen (Acer campestre),
 • trokrpi javor (Acer monspessulanum),
 • topokrpi javor (Acer obtusatum),
 • tatarski javor (Acer tataricum),
 • jagodičnica (Arbutus unedo),
 • navadni beli gaber (Carpinus betulus),
 • kraški beli gaber (Carpinus orientalis),
 • pravi kostanj (Castanea sativa),
 • navadni koprivovec (Celtis australis),
 • navadni jadikovec (Cercis siliquastrum),
 • navadni glog (Crataegus laevigata),
 • enovratni glog (Crataegus monogyna),
 • mali jesen (Fraxinus ornus),
 • navadna bodila (Ilex aquifolium),
 • alpski nagnoj (Laburnum aplinum),
 • navadni nagnoj (Laburnum anagyroides),
 • lovor (Laurus nobilis),
 • lesnika (Malus sylvestris),
 • navadni črni gaber (Ostrya carpinifolia),
 • širokolistna zelenika (Phillyrea latifolia),
 • terebint (Pistacia terebinthus),
 • rešeljika (Prunus mahaleb),
 • čremsa (Prunus padus),
 • drobnica (Pyrus piraster),
 • mandljevolistna hruška (Pirus spinosa),
 • cer (Quercus cerris),
 • oplutnik (Quercus crenata),
 • črnika (Quercus ilex),
 • močvirski hrast (Quercus palustris),
 • puhasti hrast (Quercus pubescens),
 • rdeči hrast (Quercus rubra),
 • robinija (Robinia pseudoacacia),
 • mokovec (Sorbus aria),
 • jerebika (Sorbus aucuparia),
 • skorš (Sorbus domestica),
 • brek (Sorbus torminalis),
 • vez, dolgopecljati brest (Ulmus laevis).

V tržno skupino drugi mehki listavci sodijo:

 • črna jelša (Alnus glutinosa),
 • siva jelša (Alnus incana),
 • navadna breza (Betula pendula),
 • puhasta breza (Betula pubescens),
 • beli topol (Populus alba),
 • črni topol (Populus nigra),
 • trepetlika (Populus tremula),
 • bela vrba (Salix alba),
 • iva (Salix caprea),
 • volčinasta vrba (Salix daphnoides),
 • siva vrba (Salix eleagnos),
 • krhka vrba (Salix fragilis),
 • rdeča vrba (Salix purpurea),
 • mandljasta vrba (Salix triandra),
 • beka (Salix viminalis).

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem