Statistika gozdov

Knjiga Drevesne vrste na Slovenskem

Slovenijo prekriva 11.820,2 km2 gozdov, kar predstavlja 58,3 % celotne površine. Slovenija se v Evropski uniji uvršča na četrto mesto po gozdnatosti za Finsko, Estonijo in Latvijo. V zasebni lasti je 75 % gozdov, 25 % jih je v lasti države in občin. Povprečna gozdna posest je velika 2,5 ha in je razdeljena na več ločenih parcel. Gozdove ima v lasti preko 461.000 lastnikov in solastnikov.

Lesna zaloga znaša 348,20 milijona kubičnih metrov (m3) ali 295 m3/ha. Večji del lesa predstavljajo listavci (54,6 %); delež iglavcev znaša 45,4 %. Prirastek ali letni prirast gozda je leta 2015 znašal 8,60 milijonov kubičnih metrov novega lesa ali 7,27 m3/ha. 

Leta 2015 je bilo posekanega za 6,03 milijonov kubičnih metrov lesa. V posekanem lesu so iglavci predstavljali 65 % in listavci 35 % celotnega volumna. 64,3 % lesa je bilo posekanega v zasebnih gozdovih. Povprečen volumen posekanega drevesa je bil 0,83 m3. Na črno je bilo posekanega 0,4 % lesa.

 

Knjiga Čaji dobre misli Terezije Nikolčič