Uniforest

Statistika gozdov

Slovenijo prekriva 11.802,8 km2 gozdov, kar predstavlja 58,2 % celotne površine. Slovenija se v Evropski uniji uvršča na četrto mesto po gozdnatosti za Finsko, Estonijo in Latvijo. V zasebni lasti je 76,5 % gozdov, 23,5 % jih je v lasti države in občin. Povprečna gozdna posest je velika 2,5 ha in je razdeljena na več ločenih parcel. Gozdove ima v lasti več kot 461.000 lastnikov in solastnikov.

Lesna zaloga znaša 352,88 milijona kubičnih metrov (m3) ali 299 m3/ha. Večji del lesa predstavljajo listavci (55 %); delež iglavcev znaša 45 %. Prirastek ali letni prirast gozda je leta 2017 znašal 8,70 milijonov kubičnih metrov novega lesa ali 7,36 m3/ha. 

Leta 2017 je bilo posekanega za 4,98 milijonov kubičnih metrov lesa. V posekanem lesu so iglavci predstavljali 66 % in listavci 34 % celotnega volumna. Količina posekanega lesa predstavlja 75 % možnega poseka. Delež sanitarne sečnje je predstavljal 51 % celotnega poseka. 73,5 % lesa je bilo posekanega v zasebnih gozdovih. Povprečen volumen posekanega drevesa je bil 0,99 m3. Na črno je bilo posekanega 0,6 % lesa.

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem