Husqvarna 560XP Mark II

Priprave na 11. licitacijo vrednejšega lesa - 2017

04.12.2016

Hlodi na dražbi lesa4. december 2016 – Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov Slovenije sta v sodelovanju z Zavodom za gozdove konec novembra začela s pripravami na že 11. licitacijo vrednejšega lesa. Kupci bodo licitirali konec januarja in v začetku februarja, lastniki pa morajo les dostaviti do 20. januarja.

Licitacija vrednejšega lesa poteka v Slovenj Gradcu. Namenjena je lastnikom gozdov oz. lesa, da lahko najkakovostnejši les prodajo po bistveno višjih cenah, kot veljajo pri rednem odkupu lesa. Prav tako pa je dražba namenjena promociji kakovostnega lesa širši javnosti in s tem povečevanju zavedanja o pomenu lesa in slovenskih gozdov.

Aktivnosti za dražbo že potekajo. Do konca decembra bo po slovenskih gozdovih potekalo odkazilo vrednejših dreves za prodajo na dražbi. Lastniki, ki bi želeli les prodati na licitaciji, naj se obrnejo na svojega revirnega gozdarja, ki bo pomagal pri izbiri in krojenju lesa. Čim prej po odkazilu naj les tudi posekajo, da ga bodo lahko pravočasno dostavili na mesto licitacije.

Na dražbi najvišje cene dosegata gorski javor in oreh, zaželene pa so tudi nekatere sadne vrste, predvsem jablana in sliva, medtem ko sta hruška in češnja manj zaželeni.

Za dražbo najbolj zanimive drevesne vrste:

 • gorski javor,
 • oreh,
 • jablana,
 • sliva,
 • brek,
 • hrast,
 • brest,
 • cipresa,
 • macesen,
 • smreka.

Pregled drevesnih vrst in zahtevana kakovost >> (pdf)

Vse naštete vrste se dobro prodajajo, druge, ki niso naštete pa slabše. Za uspešno prodajo je najbolj pomembna kakovost lesa. Le sortimenti izredne kakovosti pri specializiranih kupcih, ki sodelujejo na dražbi, vzbudijo dovolj zanimanja in dosežejo visoke cene. Zaželen je tudi PEFC certifikat.

Dražba lesa 2012

Pri pripravi sortimentov morajo prodajalci upoštevati:

 • ponudijo naj se le hlodi najvišje kakovosti,
 • prevzemni list mora biti natančno in čitljivo izpolnjen,
 • prodajalci naj v čim večji meri navedejo najnižjo (izklicno) ceno po kateri so še pripravljeni prodati svoje hlode,
 • hlodi morajo biti čim bolj pravilno skrojeni,
 • nadmera najmanj 10 cm,
 • hlodi morajo biti čim bolj čisti (brez blata) - predvsem čela,
 • v izogib napakam pri prepisovanju številk, je ob prevzemu k prevzemnici, in fotokopiji pavšala potrebno priložiti še fotokopijo bančne kartice prodajalca.

 

Dovoz hlodov na prostor licitacije bo potekal od 2. do 20. januarja 2017. Vsak hlod bo pred prevozom opremljen s številko, ki bo razvidna tudi na dobavnici. Pri tem bodo lastnikom pomagali revirni gozdarji. Zaradi znižanja stroškov prevoza lesa je smiselno, da se med seboj poveže več lastnikov gozdov in si skupaj organizira prevoz. Lastniki morajo poskrbeti, da so sortimenti očiščeni. Za dogovor glede dovoza in druge informacije o pogojih dražbe naj se lastniki obrnejo na predstavnika organizatorjev: Jože Jeromel 041 321 099 ali Veronika Valentar 051 317 105. Na razstavnem prostoru bodo les izmerili še enkrat, ga označili s pripadajočimi podatki (zaporedna številka, dolžina, premer, volumen) ter vpisali na seznam, ki ga bodo razposlali potencialnim kupcem.

Kupci si bodo ponujeni les lahko ogledali od 27. januarja do 6. februarja, ko bodo tudi podali pisne zavezujoče ponudbe. Odpiranje ponudb bo 6. februarja ob 10. uri. 

Dražba se bo zaključila 15. februarja z dnevom odprtih vrat. Od 10. do 16. ure si bodo lahko hlode s podatki o doseženih cenah ogledali vsi, ki jih to zanima. Sprehod med ponujenimi hlodi je zanimiv in zelo poučen, saj je na enem mestu zbran najkakovostnejši in najdražji les, ki ga ustvarijo slovenski gozdovi.

Pogoji dražbe:

 • najmanjša ponudba s strani kupcev – 70 EUR/m3,
 • PEFC certifikat je zaželjen (seveda tudi FSC, kdor ga ima),
 • prevzem lesa pri lastniku poteka ob kamionski cesti,
 • sortimenti morajo biti očiščeni in pravilno izmerjeni,
 • vsak prevzeti hlod mora biti na čelu opremljen s ploščico s številko hloda,
 • lastnik hlodov dobi ob prevzemu prevzemni list, kjer morajo biti navedeni podatki o lastniku, številka hlodov s ploščic ter količinski podatki in kakovostni razred hlodov,
 • lastnik hlodov lahko ob prevzemu na prevzemnem listu navede tudi najnižjo ceno, po kateri je še pripravljen prodati svoj les. Ta cena je dokončna in je v nadaljnjem poteku licitacije ni mogoče več spreminjati,
 • v kolikor lastnik ne navede minimalne cene v nadaljevanju licitacije ne more zahtevati svojih hlodov nazaj, čeprav so bili prodani pod pričakovano ceno,
 • organizacijo in stroške prevoza lesa krije lastnik sam oziroma v dogovoru z društvom lastnikov gozdov, v katerega je vključen,
 • poleg tega lastnik krije še stroške licitacije lesa, ki znašajo 14 EUR/m³ za doseženo ceno pod 400 EUR/m³ ter 5 % vrednosti za hlode z doseženo ceno nad 400 EUR/m³. Stroški organizacije se obračunajo pri končnem obračunu po končani licitaciji,
 • za neprodane hlode, ki jih prodajalec odpelje z mesta licitacije, se prav tako zaračuna stroške licitacije v višini 14 EUR/m³. Za te stroške se prodajalcu izstavi račun ali obračuna od prodanih hlodov,
 • osebne podatke o lastnikih hlodov lahko organizator uporabi izključno za namen obračuna prodane hlodovine in jih ne objavlja javno,
 • organizator je dolžan obvestiti lastnika o rezultatih licitacije v roku 5 dni od odpiranja ponudb. Če je bila ponudba nižja od lastnikove najnižje določene cene, mora lastnik v roku 3 dni sporočiti ali bo prodal hlod po ponujeni ceni ali pa ga bo na svoje stroške odpeljal z mesta licitacije,
 • prav tako morajo lastniki, katerih hlodi na licitaciji niso bili prodani, sporočiti, ali njihove hlode lahko proda organizator naknadno po trenutnih tržnih cenah, ali pa jih bodo lastniki na svoje stroške odpeljali z mesta licitacije,
 • lastnik hloda (prodajalec) dobi denar za prodane hlode nakazan na njegov bančni račun v roku 8 dni po odvozu hlodov z mesta licitacije.

Dražba se bo zaključila 15. februarja z dnevom odprtih vrat. Od 10. do 16. ure si bodo lahko hlode s podatki o doseženih cenah ogledali vsi, ki jih to zanima. Sprehod med ponujenimi hlodi je zanimiv in zelo poučen, saj je na enem mestu zbran najkakovostnejši in najdražji les, ki ga ustvarijo slovenski gozdovi.

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem