Uporabnost lesa lubadark

09.06.2020

Lubadarke

V času gradacije podlubnikov je trg lesa preplavljen z lesom lubadark. Običajno gre za smrekov les, napaden s strani lubadarjev, ki je obarvana modrikasto, lahko pa se pojavi tudi les jelke ali bora, ki so ga napadli podlubniki. Takšen les je pri kupcih manj priljubljen, zato so odkupne cene znatno nižje kot odkupne cene lesa nenapadenih dreves. Raziskava je pokazala, da ima pomodrel smrekov les lubadark praktično enake mehanske lastnosti kot nepomodrel, slabše pa so lastnosti navlaževanja in odpornost proti razkrojevanju.

Smreke, ki jih napade lubadar, je treba čim prej posekati in odpeljati iz gozda (ali obeliti), da preprečimo širjenje lubadarja. Z ekonomskega vidika pa je pomembno, da napadene smreke čim prej posekamo, da les ne pomodri. Takšen les je na trgu bistveno manj vreden. Pomodritev povzročajo glive, ki jih prenašajo podlubniki in, ko se dovolj razrastejo, povzročijo modrikasto ali sivkasto obarvanje lesa. Takšen les je pri kupcih manj zaželen in dosega nižje cene, saj se ne uporablja za izdelke z višjo dodano vrednostjo.

Na Univerzi v Ljubljani, Biotehniški fakulteti, Oddelku za lesarstvo so preučevali, kako pomodritev smrekovega lesa vpliva na njegove lastnosti. Med seboj so primerjali 15 vzorcev pomodrelega in 15 vzorcev nespremenjenega lesa smreke iz območja Žirov. Glede gostote in širine branik, so bili vzorci med seboj primerljivi. Izvedli so mehanske preizkuse trdnosti in preizkuse vpijanja vode.

Rezultati poskusa so pokazali, da so mehanske lastnosti približno enake. Pri tlačni trdnosti razlik skoraj ni bilo, upogibna trdnost pa je bila malenkost manjša. Tudi občutljivost lesa na zračno vlago, se bistveno ne razlikuje. Drugače pa je pri izpostavljenosti vodi. Pomodreli les lubadark je bistveno manj odporen proti izpostavljenosti vodi in veliko hitreje absorbira vodo. Prav tako pa ga hitreje uničijo glive razkrojevalke.

Glede na rezultate je mogoče sklepati, da pomodreli les lahko uporabljamo v notranjih prostorih in tam, kjer ne pride v stik z vodo (npr. dežjem). Seveda pa ne smemo pozabiti na kupce končnih izdelkov, ki jim je pomembna barva samega lesa.

Priporočamo v branje:

Uporabljeni vir: Miha Humar in sod., Lastnosti lesa lubadark. Gozdarski vestnik št. 5-6, letnik 76, Ljubljana, junij 2018