HUSQVARNA 592 XP®

Na voljo so sredstva za odpravljanje zaraščanja kmetijskih površin

01.04.2018

Zaraščanje travnika31. marec 2018 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v včerajšnjem Uradnem listu objavilo 2. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih. Na voljo je 700.000 € nepovratnih sredstev. Namen razpisa je krepitev aktivnosti na področju zagotavljanja stabilnosti in kakovosti v kmetijski proizvodnji in večji konkurenčnosti kmetijskega sektorja. Vlaganja v odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih pomenijo ponovno vzpostavitev kmetijske pridelave na teh zemljiščih s ciljem povečanja samooskrbe s hrano v Sloveniji.

Sredstva je mogoče pridobiti za odpravljanje zaraščanja na zemljiščih, ki so v prostorskem načrtu lokalne skupnosti po namenski rabi opredeljena kot kmetijska zemljišča in so bila na dan 18. junija 2011 opredeljena z vrsto dejanske rabe 1410 – kmetijsko zemljišče v zaraščanju ter zaraščanje še ni bilo odpravljeno. Do podpore so upravičena tudi zemljišča, ki so sedaj opredeljena z vrsto dejanske rabe 2000 – gozd. V tem primeru je treba vlogi priložiti dovoljenje za krčitev gozda. Zemljišč, ki izpolnjujejo pogoje po tem razpisu, je okoli 13.000 ha.

Upravičenec do podpore je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je lastnik ali zakupnik kmetijskega zemljišča v zaraščanju. Odpravljanje zaraščanja se izvaja z agromelioracijskimi deli, kot so krčitev grmovja in dreves, izravnava zemljišča in odstranitev kamnitih osamelcev. Sredstva v višini 3.000 €/ha se bodo izplačala samo za dejansko opravljena dela. Najmanjša površina, za katero se bo pomoč dodelila, je 0,3 ha, ki je lahko seštevek večjega števila manjših površin, pri čemer posamezna zaraščena površina, na kateri se odpravlja zaraščanje, ne sme biti manjša od 0,1 ha.

Vložitev vlog bo mogoča od 16. aprila 2018 dalje do zaprtja javnega razpisa.