Vetrolom 11. in 12. decembra 2017 je podrl za 1,3 milijona m3 dreves

20.12.2017

19. december 2017 – Po umiritvi razmer in vzpostavitvi prevoznosti glavnih gozdnih prometnic, ki je omogočila dostop na širše območje poškodovanosti, so gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije ponovno ocenili poškodovanost gozdov zaradi močnega vetra, ki je prizadel Slovenijo v dneh 11. in 12. decembra 2017. Poškodovanega drevja v slovenskih gozdovih je po novi oceni za dobre 1,3 milijone m3.

Poškodbe v gozdovih zaradi vetroloma so največje na Kočevskem, Notranjskem in na Koroškem. Močno poškodovana območja gozdov so tudi na Jezerskem, na Solčavskem in v Dravski dolini. Do poškodb je prišlo tudi v drugih predelih Slovenije. Najmanj so poškodovani gozdovi na vzhodu države. Najbolj pogosto je veter prevračal drevesa smreke, pa tudi jelke in listavce. Veter je drevje podiral in lomil večinoma posamično, v šopih in skupinah ter ponekod tudi ploskovno na večjih površinah. Na Kočevskem in na Notranjskem je veliko poškodovanega drevja na območju saniranih žarišč podlubnikov, predvsem zaradi vrzeli v sestojih in zaradi slabše stabilnosti robnih dreves, kar povečuje ogroženost gozda zaradi rušilne moči vetra.

Preglednica: Ocena poškodovanega drevja (vir: ZGS)

Škoda v vetrolomu 2017

Kljub pospešenemu čiščenju gozdnih cest je zaradi podrtega drevja več gozdnih cest na območju poškodovanosti gozdov še vedno neprevoznih. Poškodbe na gozdnih cestah so ponekod nastale tudi zaradi močnega deževja in plazov.

Sanitarna sečnja poškodovanega drevja se je ponekod že začela. Prioritetno se še vedno odstranjuje podrto drevje z gozdnih cest, da bo mogoč dostop do poškodovanih gozdov. Zavod za gozdove Slovenije obiskovalcem gozdov še vedno svetuje, da se izogibajo poškodovanih gozdnih predelov, saj je v krošnjah še vedno veliko odlomljenih vej, ki zaradi svoje teže in velike višine lahko poškodujejo obiskovalce.

Lastnike gozdov Zavod ponovno poziva, da sami pregledajo svoje gozdove. S sanacijo posledic vetroloma lahko začnejo pred izdajo odločbe Zavoda za gozdove Slovenije, morajo pa o začetku del obvestiti svojega revirnega gozdarja, pri katerem dobijo vse dodatne informacije.

Posek poškodovanih iglavcev ter izvoz lesa iz gozda v lupljenje ali predelavo morata biti zaključena najkasneje do sredine maja 2018, da se preprečijo dodatne škode zaradi namnožitve podlubnikov na poškodovanem drevju. Posek polomljenih in prevrnjenih dreves je izredno nevarno opravilo, zato naj se lastniki za samostojno izvedbo sečnje odločijo le, če so za to usposobljeni in opremljeni, drugače naj raje najamejo usposobljene gozdne delavce.