Uniforest

Ujme in zmanjšanje kakovosti lesa

02.04.2013

VetrolomUjme (vetrolom, snegolom, žledolom) lahko močno prizadenejo gozd in lastniku povzročijo zelo veliko škodo. Drevje je prelomljeno, polomljeno in podrto. Vrednost lesa je močno zmanjšana.

Pri pregledu od ujme poškodovanega gozda najprej opazimo na drevesih odlome in prelome. Drevo se lahko prelomi tako, da so sledi preloma na majhni razdalji, lahko pa dosežejo nekaj metrov in povsem uničijo morebitne vrednejše sortimente, ki bi jih sicer s krojenjem lahko oblikovali. Še bolj problematične pa so nevidne poškodbe, ki nastanejo tako na prelomljenem in podrtem drevju, kot tudi na stoječem drevju. Zaradi vetra, snega ali žleda lahko pride do tlačnih obremenitev in s tem do nastanka tlačnih sledi in porušitev. Raziskave so pokazale, da pri izdelavi desk iz takšnega lesa ima 41 % desk tlačne sledi in porušitve. Takšen les je manjvreden, saj pri uporabi lahko pride do prelomov.

Prelomljeno drevo
Pri prelomih debla lahko nastanejo poškodbe na dolžini nekaj metrov.

Ujme les razvrednotijo na več načinov, največja škoda pa nastane zaradi prelomov, notranjih poškodb lesa in večje količine sečnih ostankov. Upoštevati pa je treba tudi, da se običajno ob ujmah na trgu pojavi večja količina lesa slabše kakovosti, kar vpliva na znižanje cene.

Uporabljen vir: Triplat M. in sod. Posebnosti skladiščenja lesa, pridobljenega pri sanaciji, ter upoštevanje varstveno-sanitarnih posebnosti pri sanaciji. Gozdarski vestnik, letnik 71, št. 1, februar 2013.