Priporočila za regulacijo aktivnosti opazovanja medvedov

13.08.2018

Medved13. avgust 2018 - Ekipa projekta Life DinAlp Bear je pripravila predlog pravil za reguliranje tržnih aktivnosti opazovanja medvedov. Predlog pravil so pripravili na osnovi pogovora na temo pomena medvedov za turizem, na katerega so bili vabljeni politični odločevalci, predstavniki lovskih družin, lokalne turistične organizacije in agencije, ki tržijo produkte, povezane z medvedi. Namen predloga je preprečiti negativne vplive na medvede, pri tem pa ohraniti ekonomske koristi za lokalne skupnosti.

Na osnovi pogovorov so nastala naslednja priporočila, ki so jih posredovali Ministrstvu za okolje in prostor (vir: Life DinAlp Bear).

Izvajalec opazovanja medvedov

 • Aktivnosti lahko vodijo upravljavci lovišč s posebnim namenom in lovske družine na podlagi pisnega dogovora v sodelovanju s turističnimi agencijami, zavarovanimi območji ali drugimi pravnimi subjekti.

Vodnik oz. spremljevalec skupine gostov za opazovanje medvedov

 • Predlagamo vzpostavitev sistema licenc za lovce vodnike ogledovanja medvedov, ki se podelijo na osnovi formalnega izobraževanja, ki zajema osnove ekologije, biologije in vedenja vrste, ustrezno ukrepanje ob srečanju z medvedom in nepričakovanih dogodkih, varnost, prvo pomoč, znanje za delo na terenu, osnove komunikacijskih spretnosti, vodenja in interpretacije.
 • Vodnik/spremljevalec je stalno prisoten v skupini, kar je pomembno zaradi varnosti gostov (lokacije so oddaljene od prve zdravstvene pomoči) kot tudi z vidika korigiranja neprimernih vedenj obiskovalcev itd.

Predlog pravno formalnega urejanja aktivnosti ogledovanja medvedov

 • Ker bodo dejavnost ogledov vodili upravljavci lovišč, je potrebna pravno formalna ureditev krmljenja znotraj lovsko upravljavskih načrtov (katera krmišča so za medveda, koliko krme je za medveda), kar je trenutno neurejeno. V Pravilnik o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo je potrebno poleg divjadi, dodati tudi določitev ciljev in usmeritve za upravljanje z medvedom. V katastru krmišč naj se opredelijo krmišča, ki jih potencialno lahko uporablja tudi medved, kjer naj se opredelijo tudi merila, načini in pogoji krmljenja za medveda ter dovoljene maksimalne količine krme. Če to ni mogoče, predlagamo pripravo posebnega pravilnika za pridobitno dejavnost vodenja opazovanja medvedov, ki bo usklajen s prenovljenimi strateškimi načrti s področja upravljanja z medvedom.
 • V nadaljevanju postanejo opazovalnice, količina in tip krme regulirani z lovsko upravljavskimi načrti.
 • Natančne smernice za opazovanje/fotolov medveda se opredelijo v akcijskem načrtu za medveda, kar bo osnova za lovsko upravljavski načrt.
 • Če pravnoformalna ureditev ne bo možna v okviru Pravilnika o načrtih za gospodarjenje z gozdovi, predlagamo sprejetje novega pravilnika, ki bo urejal opazovanje medveda.
 • Če bo pravilnik določeval načrt vodenja ogledovanja medveda, naj bo sestavni del načrta: (i) navedba vodnika, ki bo prisoten ob gostih, (ii) natančen načrt izvajanja aktivnosti (letni, dnevni termini, čas trajanja),(iii) načrt opazovalnice, ki mora imeti naslednje elemente: visok dimnik/oddušnik, kritje ob prihodu/odhodu ljudi, možnost, da se zapre (iv) koordinate opazovalnice, ki mora biti na ustrezni oddaljenosti od naselja (najmanj 1.500 metrov od najbližje hiše), (v) koordinate krmišča, tip krme in način polaganja krme (ročno/avtomatsko), (vi) dokazilo o urejenem nezgodnem zavarovanju za goste in zavarovanju odgovornosti, (vii) opis programa, ki vključuje informacije o predpripravi gosta (informacije o ekologiji medveda, pravilnem načinu vedenja na območju prisotnosti medveda in varnosti).
 • Z vidika nadzora priporočamo, da se poklicne lovske čuvaje pooblasti za naravovarstveni in gozdno nadzorni vidik.
 • Predlagamo tudi sistematično spremljanje tako pričakovanih pozitivnih, kot tudi potencialnih negativnih učinkov izvajanje dejavnosti.

Priporočila glede opazovalnic namenjenih opazovanju medveda

 • Uporabljajo se lahko opazovalnice na tleh ali visoke. Morajo biti vedno zaprtega tipa, ki se lahko odpre, če vodnik/spremljevalec presodi, da je to primerno (glede na smer vetra, vedenje in ustreznost gostov). Opazovalnice na tleh morajo biti opremljene z visokim oddušnikom.
 • Z vidika preprečevanja habituacije je pomembno, da je postavitev opazovalnic takšna, da gostom omogoča kritje ob prihodu/odhodu.
 • Oddaljenost od naselij: najmanj 1.500 m od najbližjih naselij/hiš.

Priporočila glede krme za privabljanje ob opazovalnicah

 • Predlagamo uporabo naravne krme.
 • Količina in tip krme naj bo opredeljena v lovsko upravljavskih načrtih.

Priporočila glede prostorskega omejevanja aktivnosti

 • Prostorsko omejevanje v smislu coniranja ni smiselno. Predlagamo, da se določi delež v višini 20 do 30 % krmišč, ki se lahko uporabljajo za opazovanje, in sicer na ravni lovsko upravljavskega območja. 

Celoten zapisnik posveta Medved kot vrednota v turizmu >>