Uniforest

Leta 2018 je bilo posekanih 6 milijonov kubičnih metrov lesa

 • 19.02.2019
 • Gozd in hlodi

  V slovenskih gozdovih je bilo po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije v letu 2018 posekanih za skoraj dobrih 6 milijonov m3 dreves (6.061.000 m3), od tega je bilo 72 % iglavcev in 28 % listavcev. Letni posek je bil v letu 2018 za dober milijon m3 ali 18 % večji kot v letu 2017, predvsem zaradi pospešene sanacije vetrolomov v gozdovih, tako vetroloma v decembru 2018 kot naslednjega iz oktobra 2018.

  V februarju 2019 mineva peta obletnica katastrofalnega žledoloma, ki je leta 2014 prizadel slovenske gozdove. Zaradi poškodb od žleda je bilo v letih 2014 - 2018 posekanih za 6 milijonov m3 dreves. Podlubniki, ki so se namnožili po žledolomu, so v obdobju 2015 – 2018 zahtevali posek za nadaljnjih 7,1 milijona m3 dreves, ki je bil v celoti izveden. Prav tako je bil v letu 2018 večinoma zaključen sanitarni posek dreves, poškodovanih v vetrolomu iz decembra 2017. Izveden je bil tudi del sanitarnega poseka po vetrolomu v oktobru 2018. Zaradi poškodb od vetra je bilo v letu 2018 posekanih kar za 2,9 milijona m3 dreves. Skupaj je bilo v zadnjih petih letih zaradi naravnih ujm v slovenskih gozdovih posekanih za 16 milijonov m3 dreves.

  Trenutno poteka intenzivna sanacija posledic vetroloma iz oktobra 2018, ki jo je treba zaključiti (predvsem posek iglavcev) do pomladi. Zadnji vetrolom je bil glede na količino poškodovanih dreves najmanjši v seriji naravnih ujm. Prizadel je predvsem Koroško, zgornji del Gorenjske in Postojnsko območje, poškodoval pa je po oceni najmanj za 260.000 m3 dreves. Do sedaj je že bilo posekanih za 60.000 m3 poškodovanih dreves.

  Poškodovanih gozdov, ki jih je treba obnoviti, se je v zadnjih letih nabralo za skoraj 33.000 ha. Po naravni poti se bo predvidoma obnovilo 95 % teh površin. Obnova s sadnjo bo potrebna na okoli 1.700 ha. Obnova s sadnjo se je na območjih, poškodovanih po žledu in podlubnikih, začela že v letu 2015, do danes je bilo posajenih 610 ha z okoli 1,5 milijona sadik gozdnega drevja. Obseg ukrepov obnove in nege poškodovanih gozdov se letno povečuje. V letu 2018 je bilo s sadnjo gozdnega drevja obnovljenih skupaj 470 ha gozdov, od tega 300 ha gozdov, ki so bili poškodovani v naravnih ujmah. Skupaj je bilo samo v letu 2018 posajenih dobrih milijon sadik več kot 20 vrst gozdnega drevja. Potrebni ukrepi in materiali za obnovo in nego poškodovanih gozdov so financirani ali sofinancirani iz sredstev Programa razvoja podeželja 2014 – 2020.

   

  Knjiga drevesne vrste na slovenskem