Oglas odgovorna raba gozdov

Inšpekcijski nadzor nad mokrišči letos odkril številne kršitve

20.12.2016

Mokrišče20. december 2016 - Mokrišča so za naše okolje pomembni ekosistem, čeprav se tega ne zavedamo, marsikdo pa jih obravnava kot nebodijihtreba. Mokrišča so življenjsko okolje za številne živalske in rastlinske vrste, med katerimi so številne ogrožene. Mokrišča so med najbolj ogroženimi naravni habitati, saj so majhna, raznovrstna in zelo občutljiva za vsake spremembe in posege. Inšpektorat RS za okolje in prostor je v obdobju od aprila do septembra 2016 izvajal nadzor nad mokrišči.

Osnovni cilj akcije je bil nadzor nad stanjem mokrišč v Sloveniji in identifikacija najbolj pogostih kršitev. V akcijo so bila vključena mokrišča, ki so Natura 2000 območja in za katere so, v Programu upravljanja območij Natura 2000, opredeljeni podrobnejši varstveni cilji, ki so bili predmet inšpekcijskega nadzora (npr. da se na območju ne sme odvzemati prod, ne sme požigati trstičja in drugega obvodnega rastlinstva ali da mora biti zagotovljen zadosten pretok vode). V akcijo pa so bili vključeni tudi nekateri zavezanci, ki so za izvedbo posega na mokriščih pridobili strokovno mnenje Zavoda RS za varstvo narave s pogoji ali jim je bilo izdano negativno mnenje. Predmet nadzora v teh primerih je bila preveritev spoštovanja zavrnitve oz. pogojev izvedbe posega.

Nadzor se je izvedel na območju 13 mokrišč oz. vodnih ekosistemov, in sicer: Črete, Murska šuma, mrtvice Mure, Petišovci – rastišče vodne škarjice, Lubnik, Ljubljansko barje, Sajevec, Sotla s pritoki, Dolina Vipave, Biljenški glinokop in Dolina Reke.

Ugotovljene kršitve:

  • postavljanje klopi brez soglasja,
  • sajenje sadnih dreves,
  • sajenje tujerodnih rastlinskih vrst,
  • vznemirjanje zavarovanih živalskih vrst,
  • sajenje robinije v priobalni pas,
  • odlaganje gradbenih odpadkov,
  • gradnja stanovanjske stavbe brez naravovarstvenega soglasja,
  • poseg v mokrišče brez dovoljenja za poseg v naravo.

Inšpektorat ugotavlja, da je veliko kršitev naravovarstvenih zahtev pri posegih v mokrišča. Ljudje se še vedno premalo zavedajo o pomenu mokrišč. Ta so tudi hranilniki vode, ki zagotavljajo, da v sušnih obdobjih ne trpimo pomanjkanja vode, poleg tega pa marsikje preprečujejo nastanek poplav ob močnih deževjih.

Fotografija: SOko ARSO.