Stanje slovenskega gozdarstva v letu 2021

18.09.2022

Gozd in sonce

Površina gozdov po podatkih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za leto 2021 znaša 1.196.728 hektarjev oziroma 59,0 % površine Slovenije. Posekanih je bilo 4,1 milijona m3 lesa, je zapisano v poročilu o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva.

V primerjavi z letom 2020 se je posek zmanjšal za 152.023 m3 (–3 %) in je obsegal le 57 % možnega poseka po gozdnogospodarskih načrtih. V letu 2021 so bila v gozdovih vseh lastništev skupno opravljena negovalna dela na površini 5.696 hektarjev, kar je več kot v predhodnem letu (leta 2020: 5.590 ha). V letu 2021 je bilo zgrajenih 16,2 km gozdnih cest, kar je 1,6 km več kot v letu 2020. Manjši obseg sanitarnega poseka zaradi naravnih motenj v gozdovih je v letu 2021 vplival na zmanjšanje obsega proizvodnje gozdnih lesnih sortimentov (–5 %).

V letu 2021 je bilo v gozdarstvu in lovstvu za redno financiranje in sofinanciranje nalog, ki jih določa Zakon o gozdovih, porabljenih 29,3 milijona evrov, kar je za 7 % več v primerjavi z letom 2020. Skupaj z nalogami, ki jih določa Zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS, je bilo porabljenih 46,7 milijona evrov, kar pomeni skoraj dvajsetino več kot v predhodnem letu.

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem