Uniforest

Javna razprava o načrtu sanacije gozdov, poškodovanih v letošnjem požaru na Krasu

20.11.2022

Karta požara na krasu 2022

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v javno razpravo dalo Načrt sanacije poškodovanih gozdov v požaru na Goriškem Krasu od 15. julija do 29. julija 2022. Dokument je v skladu s Pravilnikom o varstvu gozdov izdelal Zavod za gozdove Slovenije za celotno površino gozdov, poškodovanih v požaru na Goriškem Krasu.

V Načrt sanacije so vključeni ukrepi za izvedbo sanacije, ki jih načrtuje, dovoljuje ali določa Zavod za gozdove Slovenije. Pri načrtovanju je Zavod v največji možni meri upošteval predloge lastnikov gozdov, lokalnih skupnosti, strokovnih služb s področja varstva narave in varstva kulturne dediščine ter drugih deležnikov. Ukrepi so, glede na obseg poškodb, poudarjenost funkcij gozdov, gozdna rastišča in glede na ogroženost gozda razdeljene v tri prioritete:

  • posek poškodovanih dreves se prednostno usmerja (prva prioriteta) na območja pogorišča s 3. in 2A stopnjo poškodovanosti na območja načrtovane jesenske sadnje 2022 ter na območja s 1. stopnjo poudarjenosti socialnih funkcij,
  • druga prioriteta na območjih s 1. stopnjo poudarjenosti proizvodnih funkcij in na območjih načrtovane umetne obnove jesenske sadnje 2023,
  • tretja prioriteta je posek odmrlega, hirajočega drevja; invazivnih tujerodnih vrst in po potrebi posameznih nepoškodovanih dreves z namenom zaokrožitve pomlajenih površin.

V izračun stroškov sanacije so vključeni stroški poseka in spravila poškodovanega drevja, obnove, nege in varstva poškodovanih gozdov, gradnje ali rekonstrukcije gozdnih prometnic, protipožarnega varstva, stroški vzdrževanja življenjskega okolja prostoživečih živali in ohranjanja oziroma nege biotopov, stroški aktivnosti komuniciranja, izobraževanja in sodelovanja z javnostmi, lastniki gozdov in deležniki, stroški monitoringa stanja gozdov ter učinkov izvedenih ukrepov. Stroški sanacije so ocenjeni na več kot 47 milijonov evrov.

Sanacija se bo začela v letošnjem letu, večina načrtovanih del pa bo izvedena v letih 2023 in 2024. V gozdovih v lasti lokalnih skupnosti bodo načrtovani ukrepi izvedeni predvidoma do konca leta 2026, v ostalih gozdovih pa do konca leta 2028.

Dokument bo v javni razpravi do torka, 30. novembra 2022 13. decembra 2022 (podaljšanje) zainteresirani pa lahko pripombe posredujejo na e-naslov gp.mkgp@gov.si oziroma preko navadne pošte na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

 

Bureau Veritas - Gradimo svet zaupanja - certificiranje konstrukcijskega lesa