Husqvarna 560XP Mark II

Na razpisu za nakup gozdarske opreme in strojev 10 milijonov evrov nepovratnih sredstev

12.10.2021

Motorna žaga na štoru

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 8 oktobra objavilo Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa za leto 2021. Za ta namen je razpisanih 10 milijonov evrov nepovratnih sredstev.

Cilj razpisa je uvesti učinkovite in okoljsko sprejemljive tehnologije za posek in spravilo lesa, doseči intenziviranje gospodarjenja z gozdovi, profesionalizacijo dela v gozdovih, zmanjšanje števila delovnih nesreč pri delu v gozdu ter ustvariti nova delovna mesta. Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 2. novembra 2021 do vključno 10. januarja 2022 do 13.59. ure.

Za nepovratna sredstva lahko upravičenci kandidirajo posamezno ali kolektivno kot skupine lastnikov gozdov ali skupine proizvajalcev s področja gozdarstva. Od skupno 10 milijonov evrov razpisanih nepovratnih sredstev bo 6 milijonov evrov namenjenih fizičnim osebam, razen samostojnim podjetnikom posameznikom, ter skupinam lastnikov gozdov in agrarnim skupnostim, preostalih 4 milijone evrov pa bo namenjenih pravnim osebam, samostojnim podjetnikom posameznikom in skupinam proizvajalcev s področja gozdarstva.

Upravičeni stroški so stroški nakupa in dobave nove mehanizacije oziroma opreme za sečnjo in spravilo lesa ter povečanje ekonomske vrednosti gozda, kot so traktor za delo v gozdu, gozdarski zgibnik, gozdarki vitli, gozdarske prikolice, motorne žage, harvester, forwarder, gozdarske žičnice, gozdarski mulčerji in sadilni stroji za sadnjo sadik v gozdu. Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo posamezni upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 40 % upravičenih stroškov naložbe. Najnižji znesek znaša 1.000 evrov na vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije pridobi največ 500.000 evrov javne podpore. Članu skupine lastnikov gozdov je lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz te operacije odobrena podpora v višini 500.000 evrov javne podpore, pri čemer se upoštevajo javna sredstva, ki so mu bila odobrena iz naslova individualnih in kolektivnih naložb v okviru te operacije.