Husqvarna 450ii

Razpisanih 4 milijone evrov za naložbe v pred industrijsko predelavo lesa

22.10.2021

Žaga

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo 8. novembra 2021 začelo sprejemati prijave na razpis za vzpostavitev novih obratov za pred industrijski obseg predelave lesa, ki bodo poleg žagarske ali druge dejavnosti opravljali tudi aktivnosti, kot so npr. sušenje lesa, impregnacija lesa, predelava lesnih ostankov, ki nastanejo v obratu v lesna goriva (peleti, sekanci), modernizacija strojne opreme obstoječih žagarskih obratov, ustvarjanje dodatnega vira dohodka na kmetijah, ustanavljanje in razvoj mikro in malih podjetij na podeželju in potencialno ustvarjanje novih delovnih mest na področju gozdno–lesne verige.

Na razpisu je 4 milijone evrov, gre pa za nepovratna sredstva, ki jih lahko upravičenci pridobijo. Dva milijona evrov je namenjenih nosilcem dopolnilne dejavnosti na kmetiji, dva milijona pa podjetjem, zadrugam, samostojnim podjetnikom ter skupinam proizvajalcev s področja gozdarstva. Višina podpore znaša 40 % upravičenih stroškov za nakup strojev in opreme. Najnižji znesek podpore znaša 3.500 €. Vlogo je mogoče oddat od 8. novembra 2021 do 17. januarja 2022.

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem