Husqvarna 450ii

Novoletne smrečice iz slovenskih gozdov imajo letos rumeno oznako

11.12.2021

Oznaka novoletnih smrek iz slovenskih gozdov

Bližajo se novoletni prazniki in ponovno bomo domove okrasili s smrečicami in jelkami. Okolju najbolj prijazne so smrečice iz slovenskih gozdov. Te morajo biti letos med prevozom in prodajo označene z nalepko rumene barve, ki ima letnico 2021.

Pridobivanje okrasnih drevesc iz gozdnih površin usmerja Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) na gozdu in naravi prijazen način, ki ne povzroča škode v gozdovih. Z nalepko morajo biti označena tudi gozdna drevesca, pridobljena iz nasadov okrasnih drevesc na kmetijskih površinah v Sloveniji. Uporaba navadne smreke, pridobljene iz lokalnega gozda v skladu z usmeritvami Zavoda za gozdove Slovenije, je naravi najbolj prijazna oblika novoletne okrasitve z drevesci. Če drevesca izvirajo iz redčenj pregostega mladja v gozdu, ima njihovo pridobivanje celo ugoden vpliv na gozdove, saj jih s tem negujemo.

Okrasna drevesca so po Zakonu o gozdovih posekana gozdna drevesca, namenjena za okras ali praznovanje. Lastniki gozdov pridobijo nalepke na ZGS skupaj z odločbo, v kateri so zapisane usmeritve in pogoji za pridobivanje okrasnih drevesc iz gozda. Manjše število nalepk (do 25) dobijo brezplačno, za večje število nalepk morajo odšteti po 36 centov na nalepko. Nadzor nad pridobivanjem okrasnih drevesc izvaja gozdarska inšpekcija.

ZGS oznaka novoletne smrečice iz slovenekega gozda

Omejitve so postavljene tudi za nabiranje mahov, ki se v tem času uporabljajo pri postavitvah jaslic. Te lahko pridobivamo v gozdu v omejenih količinah (do 2 kg), tako da na eni površini odvzamemo največ petino vsega mahu.

Zadnja leta ZGS zaznava trend povečevanja povpraševanja po naravnih okrasnih drevescih. Na trgu so kupcem na razpolago okrasna drevesca naših domačih in tujerodnih drevesnih vrst iglavcev. Med domačimi iglavci prevladuje navadna smreka, ki je pridobljena iz gozdov, zaraščajočih se površin ali nasadov na kmetijskih površinah.

Bolj kot navadne smreke pa so v zadnjih letih kupcem zanimiva okrasna drevesca tujerodnih vrst, pridelanih v nasadih izven Slovenije. Nakup takšnih drevesc na portalu Gozd in gozdarstvo odsvetujemo, saj so zaradi dolgega transporta obremenjena z velikimi izpusti CO2, prav tako pa lahko z njimi v Slovenijo pripotujejo bolezni, ki povzročajo škodo v gozdovih. Najbolj pomembno pa je, da takšna drevesca, ki so k nam pripotovala iz tujine, po uporabi ustrezno uničimo. Skurimo jih v peči ali pa odložimo med komunalne odpadke. Nikakor pa jih ne odvržemo v gozd. V gozd prav tako ne sadimo drevesc v lončkih.

ZGS letos lastnikom gozdov ter lastnikom nasadov okrasnih drevesc za označitev okrasnih smrečic, pridelanih v Sloveniji, izdaja rumeno nalepko z letnico 2021. Z napisom na nalepki »Darilo gozda vašemu domu« že vrsto let ozavešča kupce, naj tudi pri izbiri okrasnih drevesc ravnajo odgovorno do okolja, to pomeni izbiro in uporabo okrasnih drevesc, pridelanih v Sloveniji, ki imajo najmanjši ogljični odtis in ne predstavljajo nevarnosti za vnos tujerodnih žuželk in bolezni, ki bi lahko ogrozile naše gozdove. Iz gozda oziroma narave so pridobljena na gozdu in naravi prijazen način, zrasla so brez dodatnega vlaganja energije in vode ter brez uporabe pesticidov.

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem