Uniforest

37. Gozdarski študijski dnevi: Tujerodne drevesne vrste v slovenskih gozdovih

21.09.2021

37 gozdarski študijski dnevi

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete v Ljubljani v torek, 28. septembra 2021, organizira 37. Gozdarske študijske dneve. Enodnevno znanstveno srečanje z mednarodno udeležbo ima naslov Tujerodne drevesne vrste v slovenskih gozdovih in bo iz različnih zornih kotov obravnavalo priložnosti in tveganja, ki jih pri gojenju gozdov lahko predstavljajo tujerodne drevesne vrste.

Podnebne spremembe že povzročajo težave pri gojenju gozdov in nekaterih domačih drevesnih vrst, ki imajo sicer vedno prednost, a v prihodnosti morda ne bodo več zmogle izpolnjevati vseh pričakovanih nalog. Zato je pri izbiri drevesnih vrst za prihodnje gozdove strateško smiselno preizkušati tudi rezervne rešitve, ki bi jih zaradi dobre odpornosti in donosnosti lahko predstavljale tujerodne drevesne vrste. Njihovo morebitno gojenje ni brez tveganja za naravno okolje, saj lahko neželeno vplivajo na domače rastlinstvo, poslabšujejo rastišče ali celo postanejo invazivne. Zato moramo biti pri njihovi uporabi izjemno previdni in postopni, odločitve o tem pa morajo biti dobro pretehtane.

S slovenskimi gozdovi danes gospodarimo sonaravno in tujerodne drevesne vrste v njih skupaj zavzemajo komaj 1 % skupne lesne zaloge. Med njimi je največ robinije (0,6 %), zelenega bora (0,18 %), ameriške duglazije (0,05 %) in rdečega hrasta (0,03 %). Morebitno postopno povečevanje obsega njihovega gojenja lahko temelji samo na rezultatih dolgoletnega in temeljitega preizkušanja. Na znanstvenem srečanju bodo raziskovalci s področja gozdarstva, lesarstva, ekologije in varstva narave predstavili dosedanje dobre in slabe izkušnje s tujerodnimi drevesnimi vrstami ter razpravljali o njihovih potencialih in nevarnostih.

Na srečanju bodo predstavili glavne izsledke triletnega raziskovalnega projekta CRP z naslovom 'Uporabnost ameriške duglazije in drugih tujerodnih drevesnih vrst pri obnovi gozdov s saditvijo in setvijo v Sloveniji', ki se zaključuje letos jeseni in sta ga financirala Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS. Največ pozornosti bodo namenili ameriški duglaziji, jelki podobnemu iglavcu iz Severne Amerike, ki je že pokazala dobro odpornost proti žledu in podlubnikom in ima odličen les. To je ena redkih tujerodnih drevesnih vrst, ki jo pri nas gojimo že dovolj dolgo in z dovolj dobrimi izkušnjami, da bi njen potencial in morebitna tveganja lahko celovito ovrednotili in jo morda lahko začeli gojiti v nekoliko večjem obsegu.