Husqvarna 450ii

Nasveti za sanacijo gozdov po žledolomu februarja 2014

05.03.2014

Posledice žledoloma 20145. marec 2014 – Februarja je Slovenijo prizadel katastrofalni žledolom, ki je poškodoval okoli 40 % slovenskih gozdov. Zavod za gozdove Slovenije načrtuje posek preko 7 milijonov kubičnih metrov lesa. Najbolj so bili prizadeti listavci, najhitreje pa je treba iz gozda odstraniti poškodovane iglavce, da se ne bo razširil lubadar.

Zavod za gozdove Slovenije je pripravil nekaj nasvetov za sanacijo. Načrt sanacije poškodovanih gozdov naj bi bil izdelan aprila letos.

Pri sanaciji gozdov je najbolj pomembna varnost ljudi. Kdor nima izkušenj z delom v gozdu, naj se ne loteva odstranjevanja poškodovanega drevja.

Najprej je treba zagotoviti prevoznost gozdnih cest in očistiti gozdne vlake in protipožarne preseke. To je osnova gozdna infrastruktura, ki je nujno potrebna za uspešno sanacijo poškodb in odstranitev poškodovanega drevja. Gozdne ceste bodo očistili koncesionarji, lahko pa to naredijo samoiniciativno tudi lastniki gozdov po predhodnem posvetu z Zavodom za gozdove.

Za posek močno poškodovanega drevja in preventivna varstvena dela ni treba pridobiti odločbe Zavoda za gozdove, je pa treba pred začetkom del obvestiti Zavod za gozdove (revirnega gozdarja na krajevni enoti). Vsa navodila glede sečnje in spravila je mogoče dobiti na krajevni enoti Zavoda za gozdove. Ta se tudi odloči, ali bo izdala odločbo za posek ali ne. Če je za območje izdana generalna odločba za posek, praviloma individualnih odločb ne bodo izdajali. Večje gozdne posesti se bodo obravnavale individualno. Posekati in izdelati je treba vsa močno poškodovana drevesa in les odpeljati iz gozda. Kot močno poškodovana drevesa se štejejo:

  • izruvana drevesa,
  • prelomljena drevesa,
  • močno nagnjena drevesa,
  • iglavci z več kot 1/3 polomljene krošnje
  • listavci z več kot 60 % poškodovane krošnje oz. več kot 80 % poškodovane krošnje na najbolj poškodovanih območjih.

Po končanem delu je treba vzpostaviti gozdno higieno in obvestiti Zavod za gozdove.

Zaradi nevarnosti prenamnožitve podlubnikov, je treba močno poškodovane iglavce (odpeljati iz gozda oz. izdelati do 15. maja 2014, na Krasu pa do 1. maja) v čim večji meri odpeljati iz gozda oz. izdelati do 15. maja 2014 oz. čim prej.

7. marca 2014 so v veljavo stopile spremembe Zakona o gozdovih, ki omogočajo prevoz gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov brez uporabe prevoznic do 30 aprila 2015. Morajo pa lastniki gozdov voditi listino o uporabi in prometu z gozdnimi lesnimi sortimenti.

Več informacij:

 

Bureau Veritas - Gradimo svet zaupanja - certificiranje konstrukcijskega lesa